નામઃankit h.patel
હાલની શાળાનું નામઃdelvada kumar pay-center school , uppar primary s.s
તાલુકાનું નામઃuna
જિલ્‍લા નું નામઃjunagadh
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ10/12/2008
કોન્ટેકટ નંબરઃ9979651299
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસjayjayravan@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃany taluka
શાળાની વિગત :una thi 5 k.m. na antare school aaveli che...